Algemene Voorwaarden WiFi Vakman
Nieuwe opmaak: 27-06-2019
WiFi Vakman ©

Algemene Voorwaarden WiFi Vakman – Consumenten
WiFi Vakman hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen
dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de
consument op geen enkele manier beperken.

Algemene voorwaarden WiFi Vakman bij consumentenkoop
Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als ‘moeilijke kleine lettertjes’.
Daarom proberen wij in deze voorwaarden in begrijpelijke taal te spreken over zaken als
prijs, levertijd, tijdstip van betaling en hetgeen precies wordt geleverd. Omdat lang niet
iedereen op de hoogte is van de inhoud van de wettelijke gang van zaken die bij een
koopovereenkomst geldt, beginnen we met een korte toelichting op uw wettelijke
rechten als koper. Degene die u een product of een dienst levert (voor het gemak
spreken we in deze voorwaarden dan over ‘verkoper’) is volgens de wet verplicht dat
hetgeen hij levert die de eigenschappen bezit die een koper mag verwachten op grond
van de (koop)overeenkomst die hij met de verkoper heeft gesloten (dit wordt
conformiteit genoemd). Daarbij spelen het soort product en de mededelingen die de
verkoper daarover heeft gedaan mee, bijvoorbeeld over speciale eigenschappen van het
product. Overigens is het verstandig zulke zaken dan voor alle duidelijkheid wel apart
schriftelijk vast te leggen. De koper mag verder ook afgaan op reclame-uitingen van de
fabrikant, tenzij de verkoper uitdrukkelijk heeft laten weten het
niet eens te zijn met die beweringen. Wanneer blijkt dat het product toch niet
de eigenschappen heeft die op grond van de koopovereenkomst mochten worden
verwacht, kan de koper, naast alle andere rechten die de wet hem toekent (bijvoorbeeld
uitstel van betaling), van de verkoper eisen:
aflevering van wat ontbreekt; herstel van de gebreken, tenzij dit onmogelijk is of van de
verkoper niet kan worden gevergd; of vervanging, tenzij dit onmogelijk is of van de
verkoper niet kan worden gevergd. De verkoper kan herstel of vervanging weigeren als
de kosten hiervan in geen verhouding staan tot andere redelijke oplossingen,
bijvoorbeeld vermindering van de koopprijs of teruggave van de koopsom en vergoeding
van eventueel
geleden schade.

Identiteit van de Opdrachtnemer

WiFi Vakman
Vestigingsadres
Venrayseweg 6
5961AG Horst

Postadres
WiFi Vakman
Venrayseweg 6
5961AG Horst

Telefoonnummer
+31(0)478 700 529

E-mailadres
info@wifivakman.nl

BTW-nummer
NL814118963B01

KvK-nummer
1256668

Algemene Voorwaarden WiFi Vakman

Artikel 1. Alle afspraken op schrift
Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren
product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen.
Ook aanvullende afspraken (bijvoorbeeld over hard- en software
die bij een pc/notebook extra bij een standaardconfiguratie of in afwijking van een
standaardconfiguratie wordt geleverd) worden schriftelijk vastgelegd.
Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.

Artikel 2. Het aanbod
1. Als voor ons aanbod (en de prijs daarvan) een beperkte geldigheidsduur geldt of
hieraan voorwaarden zijn
verbonden, dan wordt dit bij het aanbod vermeld.
2. Het aanbod met betrekking tot producten geldt zolang de voorraad strekt.
3. Wij zullen de aangeboden producten/diensten zodanig omschrijven dat u als
consument een goede beoordeling
kunt maken. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw;
als dit niet mogelijk is, dan zullen
wij dat vermelden.

Artikel 3. De prijs
1. Onze prijzen zijn inclusief btw, exclusief bijkomende kosten zoals verzend- en
afleveringskosten en heffingen (mits anders vermeld) zoals verwijderingsbijdrage
of kopieerheffing. Deze zullen overigens tijdig, voor het sluiten van de
overeenkomst
worden vermeld
2. Gedurende de periode dat het aanbod geldt, worden de prijzen van de
aangeboden producten/diensten niet verhoogd, behalve als deze het gevolg zijn
van wettelijke regelingen (hieronder valt bijvoorbeeld de verhoging van
het btw-tarief).
3. Gaat het om een prijsverhoging vanaf 3 maanden nadat wij met u de
overeenkomst hebben gesloten, dan kunt u deze overeenkomst opzeggen met
ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4. Een uitzondering geldt voor prijzen die te maken hebben met schommelingen op
de financiële markt waarop wij
geen invloed hebben. In dat geval kunnen wij variabele prijzen aanbieden, maar
wanneer dat het geval is zullen we bij het aanbod vermelden dat het gaat
richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op de financiële markt.

Artikel 4. Betaling
Wij bieden diverse betaalmethoden aan, die van tijd tot tijd kunnen verschillen. Bij
betaling ontvangt u van ons een factuur.
Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw betaling uitstelt zijn daar
voor ons kosten aan verbonden.
Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden
(renteverlies en redelijke kosten om alsnog het openstaande bedrag te innen) in
rekening brengen.

Artikel 5. Levering en uitvoering
1. Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren.
Dit gebeurt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langere
leveringstermijn is afgesproken. Mocht er toch te laat worden geleverd, en er is
geen sprake van overmacht, dan heeft u als koper – wanneer is afgesproken dat u
tegelijk bij levering zou betalen – het recht de betaling uit te stellen tot er wel is
geleverd. Als u dat wilt kunt u bij te late levering de koopovereenkomst geheel of
gedeeltelijk ontbinden, behalve wanneer de ernst van de overschrijding van de
leveringstermijn dit niet rechtvaardigt.
2. Levering gebeurt op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. Als de bezorging
is vertraagd, of als een bestelling of dienst niet of slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De uiterste termijn
hiervoor is 30 dagen nadat u de (koop)overeenkomst heeft gesloten. Na deze
termijn heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en
recht op eventuele schadevergoeding.
3. Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
4. Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij
ons best om u een vervangend artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit
op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld. Gaat het om een koop op
afstand, dan kunt u alsnog gebruik maken van uw
herroepingsrecht. De kosten van retourzending zijn voor de koper.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het
moment van bezorging aan u bij ons.